کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

سوال و جواب - زمان گذشته"How did you enjoy the movie?"

فیلم چطور بود؟

"It was a long movie, but overall, the movie was great."

فیلم طولانی بود ولی در کل خیلی خوب بود.

"I really didn't like the movie. It was slow and boring."

اصلا از فیلمش خوشم نیمد, اروم و خسته کننده بود.

"I enjoyed the movie so much that I saw it again."

خیلی از فیلم خوشم امد جوری که یکبار دیگر تماشایش کردم.

"What time did you get home last night?"

دیشب کی به خانه امدی؟

"I got home at two in the morning."

ساعت 2صبح به خانه امدم.

"I didn't make it home until eleven last night."

دیشب تا 11 نتوانستم به خانه برگردم.

"I made it home at midnight."

نصفه شب به خانه رسیدم.

"What have you been up to?"

چکارا میکنی؟
 

"I just graduated from school so I'm happy that I'm done."

بتازگی مدرسه رو تموم کردم و خوشحالم که توانستم تمومش کنم.

"I met Jackie yesterday and we spent the evening together in a nice restaurant."

دیروز جکی رو دیدم و غروب رو با هم در یک رستوران خوب گذروندیم.پیشنهاد ویژه