خسته بودن به زبان انگلیسی چی میشه ؟!


خسته بودن به زبان انگلیسی چی میشه ؟!

I had a tough day today. I'm totally beat

روز خیلی سختی داشتم. خسته و کوفته ام!

I don't want to go out tonight. I'm beat

امشب نمیخوام برم بیرون. خیلی خسته ام

I'm beat so I'm going to sleep early today

خسته و کوفته ام امشب زود میخوابم

I worked a 12 hour shift today. I'm beat so I'm going to just stay home tonight

امروز 12 ساعت کار کردم. خسته و کوفته ام و به همین خاطر امشب فقط تو خونه میمونمپیشنهاد ویژه