کدینگ لغات 504 - کدینگ لغات 1100- کدینگ تافل - GRE

برنامه ریزی های روزمره به زبان انگلیسی"I'm going to see Bob tomorrow"

فردا باب رو میبینم.

"I'm going to meet John at the airport at 6 O'clock tonight"

امشب ساعت 6 قراره جان را در فرودگاه ببینم.

"I'm going to go home in an hour"

یک ساعت دیگه میرم خونه.

"I'm going to go to the bus stop right after class"

بعد از کلاس سریع به ایستگاه اتوبوس میروم.

"I'm going to do that tomorrow"

فردا اون کار را انجام میدهم.

"I'm going to be dead if I don't finish this project by tomorrow"

اگر تا فردا پروژه رو تموم نکنم فاتحم خوندس.

"I'm going to go home next week"

هفته دیگه قراراست به خانه بروم.

"I'll meet you there at five"

فردا ساعت 5 اونجا میبینمت.

"I can't go tonight because I have to work late"

امشب نمیتونم بیام , چون مجبورم تا دیر وقت کار کنم.پیشنهاد ویژه